Mån­ga ville gå kursen för­ra året så nu kör vi en repris.
Under den­na kurs arbe­tar vi med den nyutkom­na boken “Pap­per och stygn” som utgångspunkt då vi tillverkar prak­tiska sak­er vi kan använ­da. Vi bör­jar med att ta fram tvåark­shäfningar för att sedan gå vidare med kuvert­böck­er, album, böck­er och kort utan lim, klis­ter eller tejp. Vi avs­lu­tar med tre oli­ka häft­metoder samt en fin liten kassett.

Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget ska­pande. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger de studerande en metod att sedan kun­na arbe­ta vidare med sitt eget skapande.Inga förkun­skaper behövs.
Välkom­men till en extrem kreativ vecka!

Plats: Kvarn­byns hand­pap­pers­bruk, Mölndal
Tid: 14–17 feb­ru­ari, 2017, kl 10–16
Kost­nad: 2 800:- mate­ri­alkost­nad tillkommer

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er