Om mig

Mitt arbete som kon­st­när och ped­a­gog sam­spelar i en sorts väx­elverkan där de båda arbet­som­rå­de­na inspir­erar varan­dra. I mitt kon­st­närskap exper­i­menter­ar jag med boken som mekaniskt objekt.
 
Jag häm­tar näring från Sil­jans­byg­den som har ett stort kap­i­tal i form av mate­r­i­al och hantverk­skun­nande. Tyn­g­den av tra­di­tion­er och värderingar möter nya uttryck och visioner.

Ateljé

Min ateljé har tio verk­stad­splatser, här finns föru­tom bok­binderi- och bok­tryck­sutrust­ning även ett litet bib­liotek. Här arranger­ar jag kurs­er, både egna och med intres­san­ta gästlärare samt pri­vatun­dervis­ning med möj­lighet till boende. I Mora finns fina ock­så möj­ligheter till både rekreation och kulturupplevelser.

Det är lätt att ta sig till min verk­stad som lig­ger på gån­gavstånd från Mora rese­cen­trum där tåget kom­mer direkt från Arlanda.