Boken som konstform 🗓

Är du intresser­ad av att ta med dig dina kon­st­grafiska kun­skaper och omvand­la dessa till spän­nande bokformat?
I den­na kurs byg­ger vi en kun­skaps­bank — ett slags ref­er­ens­bib­liotek av tekniska bok- och pap­persstruk­tur­er som kom­mer att utgöra bestånds­de­lar­na i vårt nya hantverks­baser­ade språk. Vi för ock­så ett resone­mang om hantver­kets bety­delse i en kon­st­närlig praktik.

Plats: Typer & Tryck Jakobstad/Finland
Tid:  27–30 maj 2021
Pris:  ej fastställt

Registrering:  camilla_gunnar@hotmail.com

from to
ical Google out­look Kurs­er
from to
ical Google out­look Kurs­er