Boken som konstform

I pro­jek­tet “Boken som kon­st­form” har jag förd­ju­pat mig i hantver­ket och dess språk­lighet i ett kon­st­närligt kon­text. Jag har exper­i­menter­at med bok­for­matet som mekaniskt objekt och reflek­ter­at över på vilken roll mina hän­ders kun­nande och erfaren­het spelar i mitt arbete.

Jag kan se metoder, mate­r­i­al och dri­vkrafter från äldre hantverk­stra­di­tion­er i Sil­jans­byg­den som jag kan kop­pla till mina egna process­er. Genom att förstå min egen arbet­sprocess har jag ock­så lättare att se, förstå och vägle­da andra i deras utforskande.

Kurser

Genom att fokusera mer på processer­na, det som hän­der för det färdi­ga resul­tatet, kan vi hit­ta käl­lor till inspi­ra­tion, frigöra oss från gängse mön­ster och hit­ta nya vägar vidare. Kursen byg­ger både på ett fysiskt, sinnligt men ock­så ett men­talt utforskande.

Utställning

Utställ­nin­gen “Boken som kon­st­form” pre­sen­ter­ar ett bredd reg­is­ter i utforskan­det av bokhantver­ket i ett kon­st­närligt for­mat. Med­verkande kon­st­när­er: Mon­i­ca Lang­we, Hedi Kyle, Suzanne Schmoll­gru­ber och Veg­an Flava.

Utställ­nin­gen går at boka sep­a­rat eller i sam­band med kurs/föredrag.