Under den här kursen får ni, under han­dled­ning av Ulla Engquist,  stic­ka prover i ett vack­ert garn som vi mon­ter­ar in i din egen­händigt gjor­da provbok. Du har möj­lighet att skri­va ner dina egna tankar och fun­deringar kring just dina prover.

Du får pro­va på oli­ka ökningar, min­skningar, maskstygn och sid­söm­mar samt struk­tur­stick­n­ing av oli­ka slag häm­tade från en provbok från 50-talet. Mon­i­ca Lang­we lär er sedan hur ni gör den­na provbok.

Föru­tom att göra vack­ra prover och böck­er är mål­sät­tnin­gen med kursen att ge delt­a­gar­na en plat­tform kun­skapsmäs­sigt som gör att var och en sedan kan arbe­ta vidare med sitt kreati­va arbete.
Du ska ha goda kun­skaper i stick­n­ing och vara van att läsa stickbeskrivningar.

Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!

Lärare: Ulla Engquist och Mon­i­ca Langwe
Tid: 3–6 maj 2018
Kost­nad: 4 300:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er