Sexlingsband 🗓

I den­na kurs kom­mer vi att göra ett sexlings­band inspir­erat av sexlings­ban­den på Kung­li­ga bib­lioteket i Stock­holm. Orginalet, som är från sent 1500-tal, har pär­mar i skinn. Boken är bun­den så att man kan öpp­na det på sex oli­ka sätt.

Sex oli­ka böck­er kan allt­så läsas vart och ett för sig.

Vi tar först fram en liten dum­my innan vi gör sexlings­ban­det klätt i pap­per eller klot.

Lärare: Mon­i­ca Lang­we
Kost­nad: ej fast­ställd
Tid: ej fast­ställd

Plats för kursen: Lang­we Atel­je

Registrering