Under 4 dagar kom­mer vi att tryc­ka risotryck och se hur vi kan för­vand­la dessa till oli­ka bokformat.
Med en riograf på plats kom­mer vi att job­ba analogt med att ska­pa tex­tur­er och for­mer med oli­ka mate­r­i­al i kollageteknik. 
Vi tryck­er i två oli­ka färgkom­bi­na­tion­er och exper­i­menter­ar med att arbe­ta i lager med övertryck och utsparning. 
Efter att vi tryckt får vi lära oss att vika och häf­ta oli­ka bok­for­mat. Vi kom­mer att ta fram ett litet ref­er­ens bibliotek
med oli­ka dum­mys innan vi så omvand­lar våra risotryck till bokformat.
Plats: Lang­we stu­dio, Mora
Tid: 20–23 maj 2021
Pris:  5 000:- inkl. lunch och fika
En mate­ri­alavgift tillkom­mer på 400:-
Han­dledare: Jeanette Enquist, Mon­i­ca Langwe

Registrering

monica@langwe.se

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er