Under den­na hel­gkurs kom­mer vi att arbe­ta med oli­ka bok­struk­tur­er som kan expon­era, bevara och för­vara doku­ment samt föremål. Efter kursen kom­mer du att äntli­gen att kun­na mon­tera in alla dina fina broderiprover, knap­par, väv- och stickprover.
Du kanske ock­så att får idéer till fina pre­sen­ta­tion­sal­bum för dina foton eller till port­fo­lios för dina teckningar.
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget skapande.

Plats: Hem­slöj­den Väs­tra Ågatan 16, i Kanikenhuset
Tid: 21–22 april 2018
Kost­nad: ej fastställt

Registrering

Länk kom­mer snart

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er