Ett samar­bete mel­lan Stock­holms läns hem­slöjds­fören­ing och Slöjd Stockholm

Den här kursen rik­tar sig till dig som vill pro­va på att under inspirerande for­mer arbe­ta med pap­per och bok­binderitekniker.
Vi tit­tar på pap­perets struk­tur och egen­skaper innan vi gör deko­r­erade enarks‑, tvåark­shäft­ningar med kasett, ori­en­talisk häft­ning och ett mjukt skinnband.

Under kursen finns det möj­lighet att köpa boken Pap­per och stygn, tråd samt ett verk­tygskit till för­mån­ligt kur­spris.
Inga förkun­skaper krävs, men en mate­ri­alkost­nad på 100 kr tillkom­mer utöver delt­a­gar­avgiften.

Plats: Slöj­drum­met, Stock­holms läns muse­um
Tid: 26–27 novem­ber 2016, kl 9–16
Pris: 1450 kr för dig som är medlem i Stock­holms läns hem­slöjds­fören­ing, för dig som inte är medlem är priset 1750 kr.

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er