Den här kursen rik­tar sig till dig som vill pro­va på att under inspirerande for­mer arbe­ta med pap­per och bokbinderitekniker.
Under den­na dag kom­mer vi att gå igenom pap­perets struk­tur och egen­skaper, vi kom­mer även att tillver­ka både enarks- och tvåark­shäft­ningar med kas­sett till. Som utgångspunkt har vi den nyutkom­na boken Pap­per och stygn.

Plats: Kon­sthantverkar­na, Karlstad 
Tid:  
15 jan­u­ari 2017, kl.10–16
Kost­nad:
1 500:- mate­ri­alavgift tillkommer

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er