Under den­na kurs arbe­tar vi med den nyutkom­na boken “Pap­per och stygn” som utgångspunkt då vi tillverkar prak­tiska sak­er vi kan använda.
Vi bör­jar med att ta fram tvåark­shäfningar för att sedan gå vidare med kuvert­böck­er, album, böck­er och kort utan lim, klis­ter eller tejp. Vi avs­lu­tar medo­lika häft­metoder samt en fin liten kassett.

Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget ska­pande. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger de studerande en metod att sedan kun­na arbe­ta vidare med sitt eget ska­pande. Inga förkun­skaper behövs.
Välkom­men till en extrem kreativ vecka!

Plats: Hem­slöj­den i Puke­berg, Nybro
Tid: 17–18 mars kl 9–16
Kost­nad: 1 200 kr mate­ri­alkost­nad tillkommer

 

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er