Under den­na kurs får du bekan­ta dig med den spän­nande bok­binderitekniken ”mju­ka band”. Det är en teknik med oändli­ga vari­a­tion­s­möj­ligheter vad gäller både mate­r­i­al, teknik och form efter­som du inte använ­der lim eller klis­ter kan du kom­bin­era en mängd oli­ka mate­r­i­al. Vi kom­mer att hin­na med tre mod­eller i pap­per och en i skinn.

Tid:6–7 okto­ber
Kost­nad: ej fastställd
Plats för kursen: Kvarn­byns handpappersbruk

Registrering

http://www.kvarnbynshandpapper.org/index.htm

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er