Under den­na kurs får du bekan­ta dig med den spän­nande bok­binderitekniken ”mju­ka band”. Den­na teknik använ­des för att arkivera oli­ka typ av doku­ment såsom anteck­ningar, oli­ka typer av jour­naler, pro­tokoll och anteck­ningar för att näm­na några. Tekniken har oändli­ga vari­a­tion­s­möj­ligheter vad gäller både mate­r­i­al, teknik och form efter­som du inte använ­der lim eller klis­ter kan du kom­bin­era en mängd oli­ka mate­r­i­al. Vi kom­mer att hin­na med tre mod­eller i pap­per och en i skinn.

Tid: 20–21 mars 2018
Kost­nad: SEK 1 200 inklu­sive lunch och kaffe. Mate­ri­alavgift  tillkommer.
Plats för kursen: Hem­slöj­den i Puke­berg, Nybro Sweden

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er