Under den­na kurs får du bekan­ta dig med den spän­nande bok­binderitekniken ”mju­ka band”. Den­na teknik använ­des för att arkivera oli­ka typ av doku­ment såsom anteck­ningar, oli­ka typer av jour­naler, pro­tokoll och anteck­ningar för att näm­na några. Tekniken har oändli­ga vari­a­tion­s­möj­ligheter vad gäller både mate­r­i­al, teknik och form efter­som du inte använ­der lim eller klis­ter kan du kom­bin­era en mängd oli­ka mate­r­i­al. Vi kom­mer att ta fram ett ref­er­ens­bib­liotek med oli­ka tekniker samt lära oss göra ett antal oli­ka pergamenthörn.

Lärare:Mon­i­ca Langwe
Plats: Evan­gelia Bliza Stu­dio Aten, Grekland
Tid: 8–11 Novem­ber 2018
Kost­nad: 4000:- mate­ri­alavgift tillkommer

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er