Med hjälp av bilder och berät­telser kom­mer jag att dela med mig av mina erfaren­heter av den­na teknik som jag stud­er­at i Vatika­nens bib­liotek och på andra arkiv. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att ta fram his­toriska mod­eller, byg­ga en plat­tform kun­skapsmäs­sigt som ger delt­a­gar­na en metod och ett verk­tyg att sedan arbe­ta i helt egna process­er. Under dessa fyra dagar kom­mer vi att ta fram 4 modeller.

Plats: Lang­we ateljé
Tid: April 23–26
Kost­nad: 5200:- inklu­sive lunch och kaffe

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er