Vi lär kän­na tekniken mju­ka band. Med hjälp av bilder och berät­telser kom­mer jag att dela med mig av mina erfaren­heter av den­na teknik som jag stud­er­at på oli­ka arkiv. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att ta fram his­toriska mod­eller, byg­ga en plat­tform kun­skapsmäs­sigt som ger delt­a­gar­na en metod och ett verk­tyg att sedan arbe­ta i helt egna processer.

Plats: Lang­we ateljé
Tid: 6–9 maj 2021
Kost­nad: 5 000:- inklu­sive lunch och kaffe

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er