Under den­na vec­ka arbe­tar vi med allt från enark­shäft­ningar till oli­ka vik­ta bok­struk­tur­er och ett par tjockare böcker.
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget skapande. 
Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger delt­a­gar­na en metod att sedan kun­na arbe­ta vidare med sitt eget skapande. 
Inga förkun­skaper behövs.

Välkom­men till en inten­siv och kreativ vecka!

Plats: Mun­ka folkhögskola
Tid: 9–12 juli 2018
Kost­nad: Se alter­na­tiv på skolans hemsida

Registrering

http://www.munkafolkhogskola.se/sommar/index.html#bok

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er