Under den­na vec­ka arbe­tar vi med oli­ka häft­metoder och album­for­mat. Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kon­cen­tr­era sig på sitt eget ska­pande. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger delt­a­gar­na en metod att kun­na arbe­ta vidare med sitt eget ska­pande. Det­ta är en fort­sät­tning på för­ra som­marens kurs men du kan även kom­ma som nybörjare.

Delt­a­garan­tal: Max 12 deltagare
Inga förkun­skaper krävs för kursen
Kursledare: Mon­i­ca Langwe
Kost­nad­er: Under­vis­nin­gen är gratis, det du beta­lar för är mate­r­i­al, mat och eventuellt boende.
Mate­ri­alkost­nad: 500:-

Registrering

http://www.munkafolkhogskola.se/sommarkurser/ansok.php

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er