Kreativt bokbinderi 🗓

Under kursen lär vi oss allt från enark­shäft­ningar till vik­ta mod­eller. Sex till sju mod­eller kom­mer att hin­nas med på kursen. Inga förkun­skaper krävs. Delt­a­gar­na får en kun­skaps­bank som gör det möjligt att utveck­la egna mod­eller.

Plats: Käm­pens hem­bygds­gårdBoll­näs
Tid: 13–14 april 2019
Kost­nad: 600:- (800:- icke medlem) mate­r­i­al 300:-/pers
Arrangör: Bol­läs-Vox­nadalens hem­slöjds­fören­ing

Registrering

https://hemslojden.org/activity/kreativt-bokbinderi-kurs/

from to
Kurs­er
from to
Kurs­er