Kreativt bokbinderi 🗓

 

Under den­na dag fort­sät­ter vi med det kreati­va bok­binderi­et.
De båda kurs­er­na har oli­ka innehåll så man kan med fördel gå båda sam­tidigt som de är helt fristående.
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget ska­pande.
Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger delt­a­gar­na en metod att sedan kun­na arbe­ta vidare med sitt eget ska­pande.
Inga förkun­skaper behövs.

Välkom­men till en inten­siv och kreativ dag!

Plats: ABC House, Brys­sel
Tid: 17 feb­ru­ari 2019
Kost­nad: Ej fast­ställd

 

Registrering

http://www.abc-web.be/abc-huis-brussel/?lang=en

Kurs­er
Kurs­er