Under den­na dag arbe­tar vi med allt från enark­shäft­ningar till oli­ka vik­ta bokstrukturer.
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget skapande.
Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att göra vack­ra sak­er, byg­ga en plat­tform som ger delt­a­gar­na en metod att sedan kun­na arbe­ta vidare med sitt eget skapande.
Inga förkun­skaper behövs.

Välkom­men till en inten­siv och kreativ dag!

Plats: ABC House, Bryssel
Tid: 16 feb­ru­ari 2019
Kost­nad: Ej fast­ställd

Registrering

http://www.abc-web.be/abc-huis-brussel/?lang=en

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er