“Kreati­va yrken — något för mig?”

Kurs- och föreläs­ningserie för Mora Gym­na­si­ums  estet­pro­gram — bild och form.

Under våren 2021 kom­mer jag att dela med mig av hur det är att ha ett kreativt yrke.
Föru­tom ett före­drag med till­hörande diskus­sion kom­mer vi att ha en serie kurs­er med tema karusellböcker.

Pro­jek­tet “Morakon­trak­tet” är finanse­ri­at av Mora kom­mun och är avsett att utveck­la samverkan mel­lan sko­la och arbetsliv.
Jag är glad att få ta del att det­ta pro­jekt som är det förs­ta i sitt slag i Mora kommun.

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er