Under den­na fyra dagars kurs kom­mer vi att göra en mapp med flikar samt prak­tisk ask med fack för mate­r­i­al och/eller verktyg.Vi klär den med klot, tyg vi själ­va fodrat med pap­per och egen­händigt kokat klis­ter. Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget skapande.
Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!

Plats: Östergöt­lands hemslöjd
Tid: 6–9 april 2017, kl 10–16
Kost­nad: 1 800:- exk­lu­sive materialavgift

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er