Ekotryck är en teknik där man använ­der naturens egna pig­ment för att ska­pa tryck, färg, och mön­ster. Med hjälp av växt­ma­te­r­i­al som vi sam­lar i närom­rådet, tryck­er och fär­gar vi både tyg och pap­per. Vi under­sök­er bet­ning och lik­nande behan­dlin­gar som kan påver­ka resul­tatet och kom­mer ock­så att använ­da järn och andra met­aller I processen. Lot­ta lär oss även hur tryck­en kan kom­bin­eras och förstärkas med hand­söm­nad och broderi.
Mon­i­ca vis­ar sedan hur vi kan göra en provbok med trärygg. I den kan vi sät­ta in tryck­ta prover, recept, skiss­er, anteck­ningar, foton och andra min­nen från kursen.

Inga förkun­skaper krävs.

Lärare: Lot­ta Helle­berg, Mon­i­ca Langwe
Tid: 7–10 augusti 2018
Kost­nad: 5 200:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Läs mer om Lot­ta: http://lottahelleberg.com

Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er