Den här kursen byg­ger vidare på grund­kun­skaper­na i eko-tryck. Vi exper­i­menter­ar med växtfärg­er i kom­bi­na­tion med eko-tryck för att ska­pa fär­greak­tion­er och vack­ra reser­vage tryck. Vi kom­mer ock­så att använ­da met­aller i processen och fort­sät­ter under­sö­ka hur oli­ka betmedel påverkar färg och kvalitet. Vi diskuter­ar även design, kom­po­si­tion och hur de färdi­ga tryck­en kan inte­gr­eras i delt­a­gar­nas egna arbeten.
Vi sam­lar prover och recept och gör en provbok, den­na gång i skinn.
Eco-tryck grund eller motsvarande erfaren­het rekommenderas.

Lärare: Lot­ta Helle­berg, Mon­i­ca Langwe
Tid: 7 – 10 augusti 2017
Kost­nad: 4 200:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Läs mer om Lot­ta: http://lottahelleberg.com

Plats för kursen: Lang­we Atelje

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er