En efter­läng­tad kurs för dig som arbe­tar med grafisk form, broder­ar eller bara tyck­er det är kul med bok­stäver. Under den­na hel­gkurs tar vi bok­stavsteck­nan­det ett steg län­gre. Anni­ka vis­ar de geme­na bok­stäver­nas grundläg­gande kon­struk­tion och spär­rn­ing, med målet att färdigstäl­la en väl­bal­anser­ad, handteck­nad ord­bild, färdig att använ­das i oli­ka sammanhang.

Lärare: Anni­ka Peters­son, Inscriptorum
Tid: 25–27 maj 2018
Kost­nad: 3 000:-/pers, lunch och fika ingår.
Mate­ri­alavgift tillkommer.
Läs mer om Anni­ka: www.inscriptorum.com
Plats för kursen: Lang­we Atel­je; Mora

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er