Att erövra hantver­kets språk i din egen kon­st­närli­ga praktik

Är du intresser­ad av att ta med dig dina kon­st­grafiska kunskaper
och omvand­la dessa till spän­nande bokformat?
I den­na kurs byg­ger vi en kun­skaps­bank — ett slags referensbibliotek
av tekniska bok- och pap­persstruk­tur­er som kom­mer att utgöra bestånds­de­lar­na i vårt nya hantverks­baser­ade språk. Utifrån ett eget bild­ma­te­r­i­al använ­der vi så våra nyvun­na kun­skaper att ringa in era vision­er i bokform.

Kursen är uppde­lad i två tillfällen
7–11 sep­tem­ber och 26–30 okto­ber 2020.

Under förs­ta tillfäl­let tillverkar vi oli­ka mod­eller som sam­man­taget kom­mer att utgöra en bred teknisk och idémäs­sig plat­tform. Vi för ett resone­mang om hantver­kets bety­delse i en kon­st­närlig praktik.

Vid andra tillfäl­let lär oss använ­da vårt nya hantverksmäs­si­ga språk i en process. Mel­lan de båda veck­o­r­na finns tid att arbe­ta fram ett bild­ma­te­r­i­al. Utifrån de egna bilder­na resoner­ar vi kring och försök­er ringa ert egna uni­ka uttryck och hur vi når dit med hjälp av oli­ka tekniska lös­ningar och mate­r­i­al. Efter kursens slut har var­je delt­a­gare en egen­händigt gjord dum­my som går att skala upp. Var­je delt­a­gare har ock­så tag­it del av de övri­gas process­er vilket mång­faldigar kunskapsområdet.

 

https://www.okkv.se/

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er