Boken som konstnärligt objekt, del I 🗓

Att erövra hantver­kets språk i din egen kon­st­närli­ga prak­tik

Är du intresser­ad av att ta med dig dina kon­st­grafiska kun­skaper
och omvand­la dessa till spän­nande bok­for­mat?
I den­na kurs byg­ger vi en kun­skaps­bank — ett slags ref­er­ens­bib­liotek
av tekniska bok- och pap­persstruk­tur­er som kom­mer att utgöra bestånds­de­lar­na i vårt nya hantverks­baser­ade språk. Utifrån ett eget bild­ma­te­r­i­al använ­der vi så våra nyvun­na kun­skaper att ringa in era vision­er i bok­form.

Kursen är uppde­lad i två tillfällen
5 — 9 april och 7 — 11 sep­tem­ber 2020.

https://www.okkv.se/

from to
ical Google out­look Kurs­er
from to
ical Google out­look Kurs­er