Bokhantverk — ask och mapp 🗓

Under den­na 4‑dagars kurs kom­mer vi att göra en prak­tisk ask med fack för mate­r­i­al och/eller verk­tyg.
Vi gör ock­så en mapp i min­dre mod­ell som sedan kan skalas upp för att använ­das som konst/grafik port­följ eller för­var­ing av andra han­dlin­gar.
Välkom­men till några extremt kreati­va dagar!
Allt mate­r­i­al till kursen är förskuret för att ge delt­a­gar­na möj­lighet att kun­na kon­cen­tr­era sig på sitt eget ska­pande.

Plats: Grafik­skolan i Stock­holm
Tid: 9–12 novem­ber 2020
Kost­nad: 4 000:- inkl. mate­ri­alavgift

Registrering: info@grafikskolan.se

from to
ical Google out­look Kurs­er
from to
ical Google out­look Kurs­er