Kursen ingår i utbild­nin­gen “The Pho­to­graph­ic Artist Book: Dis­sem­i­na­tion in a Dig­i­tal Land­scape” som är en ettårig heltid­sut­bild­ning på avancer­ad nivå som främst vän­der sig till verk­sam­ma inom fäl­ten kon­st, fotografi och pub­licer­ing. Under kursen arbe­tar vi teo­retiskt och prak­tiskt med begrep­pet Artist book ur en strukturell/teknisk synvinkel.

Intern kurs för Kung­li­ga Kon­sthögskolans elever.

Sched­uled Kurs­er
Sched­uled Kurs­er