Vid fyra tillfällen kom­mer jag att under­visa på Artist´s Books utbild­nin­gen på Grafikskolan.
Vi kom­mer att analy­sera, rekon­struera och exper­i­mentera med bok­for­matet som objekt i grupp men ock­så individuellt.
Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att ta fram spän­nande mod­eller, byg­ga en plat­tform kun­skapsmäs­sigt som ger delt­a­gar­na en metod och ett verk­tyg att sedan arbe­ta i helt egna process­er. Min mål­sät­tning är att behål­la boken som mekaniskt objekt men utveck­la en inno­v­a­tiv struk­turell mångfald.

Intern kurs på Grafik­skolan i Stockholm

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er