Vi fort­sät­ter att arbe­ta med mod­eller från Vatika­nen. Sista dagen kom­mer vi att ta fram en allde­les egen mod­ell utifrån våra kun­skaper om tekniken. Under­vis­nin­gen går ut på att, föru­tom att ta fram his­toriska mod­eller, byg­ga en plat­tform kun­skapsmäs­sigt som ger delt­a­gar­na en metod och ett verk­tyg att sedan arbe­ta i helt egna process­er. Under dessa fyra dagar kom­mer vi att ta fram 4 modeller.

Plats: Lang­we ateljé, Mora
Tid: 27 — 30 augusti
Kost­nad: 5200:- inklu­sive lunch och kaffe

Registrering

from to
Sched­uled Kurs­er
from to
Sched­uled Kurs­er